Переглядів: 543 | 01.03.2017 - 08:28

Projekt Inovatívne metódy vzdelávania na podporu partnerstiev – „InovEduc“ spája moderné vzdelávanie a informačno-komunikačné technológie…

norway-grants-logo (1)ÚVOD

Projekt Inovatívne metódy vzdelávania na podporu partnerstiev – „InovEduc“ spája moderné vzdelávanie a informačno-komunikačné technológie. Jeho cieľom je zlepšenie spôsobov výučby na oboch stranách slovensko-ukrajinskej hranice.

Prostredníctvom najnovších metód sprostredkovania 3D obsahu pomocou virtuálnej a rozšírenej reality a vytvorenia inovatívnych Pracovných metodických listov pre učiteľov a učiteľky ponúka unikátnu škálu nástrojov pre vzdelávanie. V rámci projektu boli vytvorené 3D modely 24 objektov (14 zo Slovenska a 10 z Ukrajiny) kultúrnych, technických a prírodných pamiatok a unikátne softvérové diela, prostredníctvom ktorých sú 3D modely vrátane doplňujúcich textových a zvukových informácií zobrazované používateľom (najmä žiakom, učiteľom, ale aj záujemcom z oblasti cestovného ruchu a ďalším). Vytvorené interaktívne softvérové nástroje slúžia ako podpora vzdelávania a nadväzujú na výučbu tém, akými sú občianska spoločnosť, spoločná história regiónu Východného Slovenska a Zakarpatskej Ukrajiny, regionálna výchova, tradičná kultúra, geografia, či spoločná hranica a náboženstvo. V rámci projektu bolo vyškolených 20 učiteľov, učiteliek a metodikov, ktorí sa spolupodieľali na príprave Pracovných metodických listov a v súčasnosti pôsobia ako ambasádori pre moderné vzdelávanie na slovenských a ukrajinských školách.

Vybrané objekty, ktoré boli spracované ako interaktívne 3D modely, reprezentujú významné pamiatky z hľadiska ich geografického usporiadania a spoločnej histórie. Na oboch stranách hranice boli zvolené dvojice objektov podobného typu alebo s podobnou funkciou. V rámci projektu sa snažíme nabádať používateľov softvérových diel k fyzickej návšteve spracovaných pamiatok a prostredníctvom jednotlivých aplikácií im umožňujeme pracovať s pamiatkami interaktívnym spôsobom, napr. prostredníctvom možnosti rozobratia objektu vo virtuálnom priestore (kostol v Šmigovci), zobrazenia funkcie objektu (mlyn v Expozícii ľudovej architektúry a bývania Vihorlatského múzea v Humennom), zobrazením historických udalostí (zničenie železničného viaduktu v Hanušovciach nad Topľou) alebo ukážkou historického stavebného vývoja objektov (hrad Zborov, kostol vo Veľkej Tŕni).

Prostredníctvom projektu InovEduc sa snažíme o odstránenie bariér medzi ľuďmi žijúcimi v prihraničných oblastiach Slovenska a Ukrajiny vďaka poznaniu spoločnej histórie, tradícii a vývoja v spoločnosti.

Projekt Inovatívne metódy vzdelávania na podporu partnerstiev – „InovEduc“, bol realizovaný vďaka podpore z Nórskych fondov v rámci programu SK08 Cezhraničná spolupráca. Prijímateľom podpory v projekte (CBC01008) je Paneurópska vysoká škola v Bratislave spoločne so svojimi finančnými partnermi Centrom pre Európsku politiku a organizáciou Carpathia Užhorod. Nefinanční partneri projektu sú Generálny konzulát SR v Užhorode, Zakarpatský inštitút postdiplomového pedagogického vzdelávania, Užhorodská národná univerzita, Evanjelická spojená škola v Prešove, Lingvistické gymnázium T.H. Ševčenka Užhorod, Metodicko-pedagogické centrum Bratislava, Ústav etnológie SAV, Bratislava a Imsa Knowledge Company AS (Nórsko).

 

„Slovensko – Ukrajina: Spolupráca naprieč hranicou“

„Granty EHP a Nórska – Spoluprácou k spoločným hodnotám“
Identifikácia projektu:

Názov projektu: Inovatívne metódy vzdelávania na podporu partnerstiev – „InovEduc“

Prijímateľ: Paneurópska vysoká škola n.o.

Fond: Nórske granty

Programová oblasť: SK08 Cezhraničná spolupráca

Číslo projektu: CBC01008

Celkové oprávnené výdavky projektu: 639 430,- EUR

Projektový grant: 575 486,- EUR (90% – každá jeho časť je tvorená z príspevku príslušného finančného mechanizmu a príspevku štátneho rozpočtu SR v pomere 85%/15% )

Spolufinancovanie projektu: 63 944,- EUR (10% – vlastné zdroje)

 

„Slovensko – Ukrajina: Spolupráca naprieč hranicou“

„Granty EHP a Nórska – Spoluprácou k spoločným hodnotám“

 

Partneri projektu:

Centrum pre Európsku politiku – Slovensko

Carpathia Užhorod – Ukrajina

Generálny konzulát SR v Užhorode – Slovensko

Zakarpatský inštitút postdiplomového pedagogického vzdelávania – Ukrajina

Užhorodská národná univerzita – Ukrajina

Evanjelická spojená škola v Prešove – Slovensko

Lingvistické gymnázium T. H. Ševčenka Užhorod – Ukrajina

Metodicko-pedagogické centrum Bratislava – Slovensko

Ústav etnológie SAV, Bratislava – Slovensko

Imsa Knowledge Company AS – Nórsko